Na veřejnost unikla důvěrná smlouva Pfizeru o dodávkách mRNA vakcíny Comirnaty 500 a už je jasné, proč vlády blokují Ivermectin

single-image

V posledních hodinách otřásá internetem únik důvěrného materiálu ze zdroje původně neznámé vlády, který zachycuje smlouvu společnosti Pfizer o dodávkách mRNA vakcíny Comirnaty 500 s vládou dané země a v ní dochází k odhalení neuvěřitelně pro stát nevýhodných a pro Pfizer jednostranně výhodných smluvních podmínek, které v konečném důsledku vyvolávají neuvěřitelný otazník nad tím, jestli se politici, kteří toto podepsali, nedopustili trestného činu zneužití pravomoci veřejného činitele. (Foto: Flickr)

Dokument publikoval uživatel Twitteru z Izraele [1] a smlouva je tak skandální, že v uvedeném znění ji prakticky nemůže soudný politik nebo zástupce státu nikdy podepsat, a to už s tím ohledem, že smlouva uvádí, že jurisdikcí této smlouvy je federální soud v New Yorku, přestože dodavatelem vakcín pro evropské země je holandská společnost, která figuruje jako přímý dodavatel. Autentičnost dokumentu stále nebyla oficiálně potvrzena, ale confidence is high. Je to největší bomba, která může zacloumat s politickými scénami v mnoha zemích, může jít i o zásadní kartu před parlamentními či prezidentskými volbami v mnoha zemích.

Smlouva Pfizeru s albánskou vládou

Uniklý dokument se začal nejprve šířit na Twitteru a na izraelských diskusních fórech, teprve později se ukázalo, že dokument Izraelci získali z Albánie, kde tento dokument [2] bez povšimnutí světových médií už v lednu tohoto roku publikoval albánský server GOGO [3]. Společnost Pfizer uvedený dokument dala podepsat všem zemím světa, kterým dodává vakcíny, jedná se totiž o uniformní tiskopis, do kterého se pouze doplňují jména zemí a zastupující osoby podepisující dokument, a rovněž se mění sjednané částky za jednu lahvičku terapeutického roztoku. A liší se opravdu výrazně.

Albánie zaplatila za jednu dávku 12 dolarů, zatímco USA zaplatily $19,50 a nejvíce zaplatil Izrael. Ten musel Pfizeru zaplatit rovných $56 za jednu dávku [4] a Benjamin Netanyahu se chlubil, jak skvělý obchod zajistil pro Izrael. Jenže, to nemusel být ani tak dobrý obchod pro Izrael jako spíš pro Bibiho, jak se nyní začalo křičet na izraelských webech, že Netanyahu si dojednal s Pfizerem předražené dávky a podstatnou část z těch peněz potom inkasoval skrze spřátelená očkovací centra a kliniky v Izraeli, které tyto předražené lahvičky nakupovaly skrze zdroje z Izraelského státního rozpočtu. Bibi sobě? Panečku, rodí se nám tu další macaté chucpe, které v tomto případě ale nezacvakali goyim, ale izraelští Židé. Pamatujte, co jsem už několikrát říkal, že Izrael je vždy první v privilegizaci i v likvidaci.

Tyto smlouvy jsou důvěrné, ale naštěstí jedna země nechránila smluvní dokument dostatečně dobře, takže se Izraelcům na alternativě podařilo získat jeho kopii. Jak se brzy dozvíte, existuje dobrý důvod, proč se společnost Pfizer snažila podrobnosti těchto smluv utajit. A dozvíte se, proč vlády blokují vší silou Ivermectin!

Nejprve si povězme něco o produktu: Smlouva se nevztahuje pouze na výrobu vakcín proti COVID19 a jeho mutacím, ale také na “jakékoli zařízení, technologii nebo výrobek používaný při podávání takové vakcíny nebo ke zlepšení jejího použití či účinku“.

Pokud by vás zajímalo, proč je lék Ivermectin politiky blokován, tak je to proto, že dohoda, kterou mají státy se společností Pfizer podepsanou, jim neumožňuje vymanit se ze smlouvy, která uvádí, že i když se najde lék na léčbu COVID19, smlouva nemůže být zrušena.

Dodávky přípravku:

Společnost Pfizer nenese žádnou odpovědnost za nedodání dávek v souladu s předpokládanými termíny dodání… ani takové nedodání nezakládá právo kupujícího zrušit objednávku jakéhokoli množství produktu.”

Společnost Pfizer rozhodne o nezbytných úpravách počtu smluvních dávek a harmonogramu dodávek, které náleží kupujícímu … na základě zásad, které určí společnost Pfizer …“. Má se za to, že Kupující s jakoukoli úpravou souhlasí.”

Jen pro upřesnění:

Nabyvatel se tímto vzdává všech práv a opravných prostředků, které by mu mohly náležet podle zákona, na základě spravedlnosti nebo jinak, vyplývajících z nebo souvisejících s: … jakýmkoli nedodáním Smluvních dávek společností Pfizer v souladu s Harmonogramem dodávek.

Ještě jednou: “Na společnost Pfizer se v žádném případě nevztahují žádné sankce za pozdní dodání ani za ně nebude odpovídat.”

Produkt nelze vrátit, ať se děje cokoli:

Společnost Pfizer nebude za žádných okolností akceptovat žádné vrácení produktu (ani žádné dávky)… k žádnému vrácení produktu nesmí dojít za žádných okolností.”

A teď to VELKÉ TAJEMSTVÍ:

Albánie zaplatila 12 dolarů za dávku za přibližně 250 tisíc jednotek. Zvláštní, že je to cena za tak malé množství dávek, když Pfizer účtoval v USA 19,50 USD za dávku. Američtí daňoví poplatníci byli podvedeni, stejně tak i občané v Izraeli. Někdo se krutě napakoval.

Pokud jde o platbu, země nemá právo zadržet, započíst, získat zpět nebo odečíst jakoukoli částku, kterou dluží společnosti Pfizer, ať už na základě této dohody nebo jinak, od jakékoli jiné částky, kterou dluží (nebo se stane splatnou a dlužnou) společnost Pfizer nebo její přidružená společnost.

Poškozené zboží:

Jediný způsob, jak dosáhnout stažení zboží z trhu, je prokázat pochybení cGMP. “Pro upřesnění: Kupující není oprávněn odmítnout výrobek na základě servisních reklamací, ale pouze tehdy, pokud Pfizer posoudí, že dodané vakcíny neodpovídají specifikaci, a je-li reklamace učiněna nejpozději do 24 hodin od převzetí zásilky.

Tato smlouva je nadřazena jakýmkoli místním zákonům daného státu.

Dlouhodobé účinky a účinnost:

Kupující bere na vědomí, že… dlouhodobé účinky a účinnost Vakcíny nejsou v současné době známy a že mohou existovat nežádoucí účinky Vakcíny, které nejsou v současné době známy.

Ukončení z důvodu:

Jsou zde doložky o možnosti výpovědi, ale ve skutečnosti, jak jste dosud viděli, kupující nemá téměř nic, co by se dalo považovat za podstatné porušení, zatímco společnost Pfizer tak může snadno učinit, pokud nedostane své peníze nebo pokud to uzná za vhodné.

Stát musí společnosti Pfizer zaplatit za objednané dávky, bez ohledu na to, kolik jste jich spotřebovali, bez ohledu na to, zda je společnost Pfizer má schválené, nebo zda dodala smluvní dávky v souladu se všemi předpokládanými termíny dodání stanovenými v této smlouvě.

Kupující (stát) se tímto zavazuje odškodnit, ZABRÁNIT A ZACHOVAT BEZPEČNOST společnosti Pfizer, BioNTech (a) jejich přidružené společnosti… před všemi žalobami, nároky, žalobami, požadavky, ztrátami, škodami, závazky, vyrovnáními, pokutami, penále, náklady a výdaji…“.

Stát musí bránit společnost Pfizer:

(Pfizer) je povinen informovat kupujícího o ztrátách, za které požaduje odškodnění…“. Po takovém oznámení Kupující neprodleně převezme vedení a kontrolu nad obhajobou takových Odškodňovaných nároků jménem společnosti (Pfizer)”.

Nicméně “společnost Pfizer má právo převzít kontrolu nad takovou obhajobou… a Nabyvatel uhradí veškeré Ztráty, mimo jiné včetně přiměřených poplatků za právní zastoupení a dalších vzniklých výdajů.”

Společnost Pfizer se ujišťuje, že vše zaplatí stát:

Náklady a výdaje, včetně… poplatků a odměn právním zástupcům, které vzniknou Odškodňovanému (Odškodňovaným) v souvislosti s jakýmkoli Odškodňovaným nárokem, budou čtvrtletně hrazeny Kupujícím.

Odpovědnost:

toto nezahrnuje ani nepředstavuje pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou vadou výrobku, které by pokrývalo jakékoli nároky třetích stran/pacientů, a takovým pojištěním obecné odpovědnosti není dotčena povinnost Kupujícího k náhradě škody, jak je stanoveno v této Smlouvě.

Odpovědnost země není omezena v případě:

odškodnění, které poskytla podle oddílu 8 (Odškodnění)” nebo pokud Kupující nezaplatil společnosti Pfizer“.

Kupující se vzdává jakéhokoli práva na imunitu, vzdává se jakéhokoli práva, které by mohlo omezit povinnost zaplatit společnosti Pfizer náhradu škody. Komentář: Soud v New Yorku má možnost zadržet mezinárodní majetek země, pokud země nesplnila smlouvu. Česku, Slovensku i jakékoliv jiné zemi by za neodebrání vakcín hrozilo obstavení majetku státu po celém světě z titulu americké mezinárodní moci.

Podmínka dodávky:

Kupující musí společnosti Pfizer poskytnout ochranu před odpovědností za nároky a veškeré ztráty, musí ji realizovat prostřednictvím zákonných nebo regulačních požadavků a dostatečnost tohoto úsilí je na výhradním uvážení společnosti Pfizer.

Důvěrnost, část 1:

Každý Příjemce je povinen chránit důvěrnou a vlastnickou povahu Důvěrných informací Sdělující strany přinejmenším se stejnou péčí, s jakou uchovává své vlastní důvěrné nebo vlastnické informace podobného druhu“.

Důvěrnost, část 2:

Příjemce zpřístupní Důvěrné informace pouze těm svým zástupcům, kteří potřebují znát tyto Důvěrné informace ke splnění svých povinností podle této Smlouvy“.

Důvěrnost, část 3:

Důvěrnost smlouvy musí být zachována po dobu 10 let. V Izraeli je to 30 let podle informací izraelského ministerstva zahraničí.

Ustanovení tohoto oddílu 10 (Důvěrné informace) zůstávají v platnosti i po ukončení nebo vypršení platnosti této smlouvy po dobu deseti (10) let

Rozhodčí řízení a rozhodné právo:

Rozhodčí řízení musí být provedeno v New Yorku podle pravidel rozhodčího řízení Mezinárodní obchodní komory a řídí se zákony státu New York, USA.

Pokud bylo k zajištění smlouvy pověřeno konkrétní ministerstvo, musí tak činit i nadále: “…pokus o postoupení práv nebo přenesení či subdodávku povinností bez požadovaného předchozího písemného souhlasu ostatních smluvních stran je neplatný a neúčinný“.

Jak tedy vidíte, dodávky vakcín Pfizer jsou součástí mohutného spiknutí a klientelismu Big Pharma a zkorumpovaných politiků a vlád, kterým nejde o vaše zdraví, ale pouze o podíl na obrovském kšeftu. A tento kšeft by pochopitelně byl ohrožen Ivermectinem a celou řadou dalších generických a laciných léků. Dokument rovněž objasňuje, proč pandemie a hysterie musí trvat, protože státy se zavázaly, že musí odebrat miliardy a miliardy dávek vakcíny do roku 2025 a výhledově až do roku 2027, přestože v dokumentu se hovoří o utajení až na dobu 10 let.

Dokument odhalil obrovské spiknutí s obrovským tunelem na státní rozpočty, největší odkloňovačka v historii

Z těchto obrovských dodávek budou mít jednotliví politici ve všech zemích své podíly, takže proto od nich pořád slyšíte ty nehorázné a sprosté lži o tom, jakou mají péči o vaše zdraví. Ti dobytkové kašlou na vaše zdraví, oni vidí jenom ty obrovské peníze, ten podíl z těchto obrovských zakázek na vakcíny. Ten podíl je tak obrovský, že jsou ochotni obětovat své politické kariéry, omezit a sebrat vám občanská a lidská práva, jen když se bude do vás píchat sajrajt, který vydělává tak obrovské peníze.

Už chápete, proč vám politici nechtějí uznávat prodělanou nemoc? Protože z toho nemají od Big Pharma žádný vývar! Najednou už je jasné, proč musí mít všichni digitální pasy v mobilech, protože všichni musí mít vakcíny, aby byl velký vývar z dodávek miliard vakcín. Zajímavé je, že generální ředitel Pfizeru Albert Bourla před časem prohlásil [5] pro CNN, že on a ani jeho spolupracovníci se očkovat nenechají, aby prý nepředbíhali klienty a zákazníky, kteří čekají ve frontě na produkt Pfizeru. Bože, takové chucpe!

Albert Bourla, generální ředitel Pfizeru a tweet upozorňující na jeho výrok, že nechce nikoho předbíhat v očkování

A proč Francie oznámila [6], že objedná u Pfizeru celkem 2 miliardy vakcíny na dva roky? Protože francouzská vláda chce mít mamutí vývar z toho, jak budou Francouzi očkováni ne jednou za rok, ale každý měsíc, protože to bude obrovský obrat a obrovský vývar! A nejenom, že na tom politici vydělají obrovské peníze, ale díky masivnímu očkování a apartheidovému dělení obyvatelstva na očkované a neočkované získají totální kontrolu nad pohybem obyvatelstva. Budou vědět, kdo kam chodí, kdy tam chodí, s kým tam chodí, všichni lidé budou pod trvalým elektronickým dohledem. Takže politici nejen vydělají mraky peněz z podílů Big Pharma, ale ještě získají do ruky drogu absolutní moci nad obyvatelstvem. Zvrácenost dovedená k dokonalosti. Peníze a moc! To je celé covidové a vakcinační spiknutí!

Zdroj: 1

loading...