Brožurka Rockefellerovy nadace „Scénáře pro budoucnost technologie a mezinárodní vývoj“: Uzamčení světa, chaos a nepokoje, zničení ekonomiky a NWO. Současná fake „pandemie“ je součástí plánu…

single-image

Brožurka Rockefellerovy nadace “Scénáře pro budoucnost technologie a mezinárodní vývoj” (angl. Scenarios for the Future of Technology and International Development), vydaná v květnu 2010 pojednává o plánu tohoto nestátního a nadnárodního celku, který má jednu hlavní snahu a to je nastolit Nový světový řád (NWO). I když to přímo veřejně neprohlašují, jejich plán je založen na přesvědčení, že jsou povoláni k tomu, aby vládli. Z toho důvodu manipulují politickou, obchodní a společenskou situaci jak v Americe, tak i všude jinde ve světě již celá desetiletí a neváhají použít nízkých triků, aby dosáhli svého.

V Americe jsou tito a jim podobní lidé nazývání „Robber Barons,“ neboli Loupeživí baroni. A opravdu, hodně z jejich majetků nebylo nabyto poctivým způsobem. Na příklad, Rockefeller sám uchvátil veškerý olejářský průmysl v Americe. Tajně domluvil speciální sazby s majiteli rafinerií a s nově zavedenými železnicemi, takže když se vyskytli konkurenti, snažil se je koupit a když se nedali, zahájil proti nim cenovou válku. Rafinerie jim čítaly vyšší sazby, železnice zrovna tak a brzy neměli jinou možnost, než prodat vše Rockefellerovi, takže dnes vlastní asi 90% veškeré olejářské produkce v Americe. Rockefellerovy benzinové stanice se původně jmenovaly Esso, později byly přejmenovány na Exxon.

Rockefeller se rovněž dověděl, že za dopravu oleje železnicemi vláda vyplácí příplatky a tyto směle pobíral jak za sebe, tak za všecky ostatní olejáře, kterým o tom – samozřejmě – neřekl.

Jelikož většina dnešních léků je vyráběna z oleje, Rockefellerové nejen že podchytili olejářský průmysl, ale ještě farmaceutika, plus výrobu postřiků a posypů na zničení hmyzu v zemědělství, prostředky proti hnilobě a podobné látky, které všecky jsou založeny na oleji. Začátkem 1970 let měli první podstatné výsledky jejich snahy na poli výzkumu biologických zbraní ve formě AIDS viru. Později přišly SARS, MERS, Ebola, Ptačí chřipka a Covid-19.

Kromě toho jsou Rockefellerové zainteresováni již od r. 1902 v průzkumu eugeniky a kontroly populace. Jejich eugenický program používá různé biologické zbraně, za účelem kontroly růstu populace. Tyto zbraně jsou jak léky, tak chemikálie, postřiky, přídavné látky do potravin a jiné. Dokonce i Hitlerova snaha vyhubit některé části lidské populace byla jimi financována.

Dnes jsou z Rockefellerů zdánliví dobrodinci lidstva. Říkají, že pomocí jejich Nadace pomáhají světu k lepší budoucnosti, snaží se o odstranění chudoby mezi lidmi a všemožně zkouší pomáhat kde se dá. Toto má ovšem dvě stránky. Když chtějí Rockefellerové pomoci světu k lepší budoucnosti, tak k tomu chtějí omezit počet obyvatel naší země na jednu desetinu a z toho zbytku udělat dokonalé otroky. Když chtějí odstranit chudobu, tak tím myslí pouze chudobu určitých vybraných jednotlivců za cenu nerostného bohatství jejich státu. A pomáhat kde se dá chtějí pomocí léků, pomocí očkování, manipulací zdravotnictví a jeho výuky a podobně.

Svoji vizi technologické budoucnosti zakládá Rockefellerova nadace na vytváření pravděpodobných situací, které nazývá „scénáře“ a tyto rozvíjí s ohledem na pravděpodobné změny ve světě jako na příklad ekonomické změny, nové vynálezy, klimatické změny, změny v dopravě, v zemědělství a v jiných odvětvích. Takže se dá říct, že shora zmíněný dokument je odborné proroctví svého druhu. Ovšem současná situace naznačuje, že je to spíše plán.

Technologická budoucnost je očekávána jako ekonomické sjednocení přesunu zboží, financí, lidí a myšlenek. Na jedné straně uvidíme více sjednocenou globální ekonomii s vysokou produktivností, která umožní přístup k širší škále zboží a služeb skrze dovoz a vývoz a zvyšující se specializaci vyváženého zboží. Také dojde k větší kooperaci na nadnárodní bázi, posílení globálních institucí (OSN, UNESCO, WHO a jiné – moje poznámka) a vznik mezinárodních sítí na řešení problémů. Na straně druhé, možnost ekonomického vývoje ve vývojových zemích bude snížena kvůli křehkosti celosvětové ekonomie a kvůli protekcionismu, roztříštění podnikání, oslabení vládnoucích režimů, které oponují kooperaci.

„Zvyšující se specializace vyváženého zboží,“ je nebezpečná fráze. To znamená, že chtějí rozmístit výrobu a produkci do různých zemí. V Americe se tomu říká „comparative advantage.“ Tak na příklad, Česká republika bude produkovat železo, chléb, kukuřici a mlýnky na maso; Maďarsko bude produkovat mléko, jízdní kola, řepku a marmelády, Polsko bude vyrábět nemocniční postele, hrací strojky a bude pěstovat obilí a péct pirohy, a tak dále. Veškerá státní produkce bude zaměřena pouze na předem určenou a dovolenou škálu produktů a nic jiného. Ten zbytek se bude muset dovážet, což není, samozřejmě, ani trochu dobré. To je utopie.

„Větší kooperace na nadnárodní bázi“ může znamenat, že naše nové objevy a vynálezy nebudou patentovatelné a budou náležet celku, globalistům, kteří se rozhodnou, jestli je vydají ven, utají, přiklepnou někomu jinému, nebo je překroutí na zcela jinou věc.

„Vznik mezinárodních sítí na řešení problémů“ může znamenat špionážní síť na sbírání informací jak o jednotlivcích, tak o státních jednotkách. Vyhledávání slabostí a jejich použití za účelem vydírání příslušného jedince nebo státu je pak zcela možné.

„Křehkost celosvětové ekonomie“ by správně neměla existovat při robustní výrobě a obchodu. To, že s ní čítají znamená, že tu ekonomii křehkou chtějí mít a postarají se, aby křehká byla. Takže všechny státy budou velmi omezeny, co se týče množství produktů, které budou smět vyrábět. Jinými slovy, budou nás celou dobu držet pod krk, pár dnů od hladovění.

Následovně nám Rockefellerova nadace předkládá čtyři možné varianty naší budoucnosti:

 1. Lock step (těsným postupem, míněno jeden na druhém)
 2. Chytře dohromady
 3. Hack útok
 4. Chytrý shon

1. „Lock step“ bude znamenat zvýšení vládního dozoru, více zákazů a příkazů, omezení vynalézavosti a více nespokojenosti občanů.

V r. 2012 přišla pandemie H1N1, kterou svět očekával již dlouhé roky. (Tím myslí, že jim tak dlouho trvalo tuto nemoc vyvinout, moje poznámka) 20% populace onemocnělo a 8 milionů zemřelo. Tato pandemie těžce postihla celý světový obchod, výrobu a cestování. Když pandemie skončila, svět se ocitl pod daleko přísnějším vládním dozorem, s větší kontrolou jednotlivých občanů a firem. Toto bylo v průmyslových zemích zpočátku přijato kladně, zato v některých vývojových zemích vznikl odpor a prudký vzestup nacionalismu.

Nové zákony omezily podnikavost. Vědci a výzkumníci měli často nadiktováno co mají zkoumat, což byly většinou projekty, na kterých se daly vydělat peníze. Amerika a Evropská unie se vytasily s národními předpisy, které zarazily technologický vývoj.

I když není možno přesně odhadnout jaké důležité technologické změny nastanou při této variantě budoucnosti, dá se usuzovat, že pokrok bude postupovat zhruba takovýmto způsobem:

 • Výzkum a vývoj bude řízen vládou a bude zaměřen na národní zajištění, zdraví a bezpečí.
 • Skenery, používající pokročilé znázorňování pomocí magnetické resonance budou všude na letištích a na veřejných místech, aby bylo možno zjistit výchylky v chování a případné proti-společenské záměry.
 • Bude vyvinuto nové zařízení na diagnozu nakažlivých nemocí. Zdravotní testování bude povinné pro ty, kteří budou opouštět nemocnice, nebo vězení.
 • Telekomunikace bude využívána pro ty, kteří nebudou moci cestovat.
 • Národy si samy vyvinou nezávislé internetové sítě, podobné jako jsou v Číně „firewalls.“ Vlády budou mít různé stupně úspěchu při kontrole internetového provozu, ale přesto docílí rozbití internetu.

Jinými slovy, vláda nám bude diktovat skoro všecko a budeme kontrolováni na každém kroku. Sledování a testování nemocných nezůstane pouze u pacientů v nemocnicích a u vězňů, ale rozšíří se rychle na všecky ostatní. Co se stane s těmi, o kterých se zjistí, že nemocní jsou, není známo. Telekomunikace namísto cestování může znamenat, že ne všichni budou mít dovoleno cestovat. Internet bude cenzurován a není jasné, co je míněno výrazem „rozbití internetu.“

lockstep

Jak vidíte, karanténa a distancování byly předpokládány již v roce 2013. Nezdá se, že by Itálie překonávala potíže s péčí o emigranty pomocí robotů. Na takové problémy stejně ani roboti nestačí, tam je potřeba vojsko.

2. „Chytře dohromady“ bude znamenat svět, ve kterém vysoce sladěné a úspěšné strategie budou použity na řešení krizových a trvalých světových problémů.

Ekonomický skluz v letech 2008-10 kupodivu nevyústil v dlouhodobý celosvětový ekonomický problém, jak bylo očekáváno. Naopak, některé země spěchaly s industrializací za každou cenu. Z toho vznikly dva problémy: ne všechny země postupovaly stejně rychle a pak – některé se hnaly dopředu, aniž by hleděly na škodu, kterou působí životnímu prostředí.

Také dojde ke klimatickým změnám. Projeví se snaha snížit množství odpadu, vzrostou programy na odstranění hladu, nemocí a nedostatku základních potřeb. Farmaceutické firmy budou chrlit léky proti malárii a podobným nemocem. V Africe vzroste zájem o sluneční energii a vzniknou celé sluneční farmy. Elektřina bude úspěšně dodávána do Afriky ve velkém množství z Evropy, podmořskými kabely.

Technologický vývoj, který můžeme očekávat:

 • Kvůli snižující se ceně nano-sensorů můžeme očekávat prudký vzestup ve výrobě drobných přístrojů na osobní sledování, což zlepší vládní dohled a umožní lepší použití vládních zdrojů.
 • Využití „inteligentní“ elektřiny, rozvodu vody a dopravy. „Chytrá města“ budou mít přístup na internet pro každého.
 • Očkování proti malárii bude vyvinuto a rovněž tak cenově dostupné protézy, ovládané mozkem.
 • Sluneční energie bude široce využívána díky pokroku ve výzkumu materiálů, včetně polymerů a nano-částic.

Zařízení na osobní sledování na každém kroku – to je jako obojek kolem krku s pevně ukotveným řetězem. Cokoliv je „inteligentní,“ nebo „chytré,“ tak to používá 5G anebo jiné, lidskému systému nebezpečné a škodlivé technologie.

clever-together

„Zelená infrastruktura“ a „zelená revoluce,“ to všecko jsou pro nás nebezpečné výrazy. „Zelená infrastruktura“ může být docela dobře krycí název pro dnešní karantény, roušky, zákaz cestování, atd. Že to „změní“ ekonomickou situaci je jisté. Slovo „změní“ zde nahrazuje slovo „zničí.“ Nedostatek potravy v r. 2027 způsobí manipulátoři sami, ať už dalšími karanténami, nebo chemickými postřiky shora (chemtrails), či jiným násilným zásahem do přírody.

Rovněž plánováno je syntetické jídlo, takže „maso“ budoucnosti bude pouze 50% maso a zbytek bude syntetické maso (cokoliv to je), spolu s uměle posílenými obilninami a nano-příchutěmi. Je očekáváno, že dostatek takového jídla způsobí velký nárůst obezity a cukrovky. Jenže dát lidem dostatek masa tím, že budeme pěstovat více dobytka není podle těchto lidé možné, protože dobytek vydává metan a spotřebovává příliš mnoho vody.

Metan – ani stotisíc krav a dvěstětisíc prasat nejsou stavu vyrobit v ovzduší zaznamenatelné množství metanu. To poznáte dobře, když letíte letadlem. Letadlo se snáší a bude brzy přistávat. Propluje skrze mraky a dole se objeví země. Ale za žádnou cenu nejste stavu rozlišit města, nad kterými letíte a už vůbec ne jednotlivé domy, auta a lidi. Pouze velké lány jsou postupně viditelné jako barevné skvrny, ale jinak se naše země zdá naprosto neobydlená. Tak málo znamenáme; tak málo jsme, tak málo máme vliv. A tihle manipulátoři, kteří by se svými znalostmi těžko prošli pátou třídou, nám budou vykládat něco o metanu?

A co se týče pitné vody – řeky tečou pořád, ne? Tak o čem je tady řeč?

3. „Hackerský útok“ bude znamenat ekonomicky nejistý svět, snadno vychýlený z rovnováhy. Bude to svět, kde vlády budou oslabeny, kriminalita bude neustále vzrůstat a nové, nebezpečné vynálezy budou dávány ven.

Šokující události jako 911 a tsunami z r. 2004 v Jihovýchodní Asii (bylo umělo způsobeno výbuchem na mořském dnu v místě, kde se nachází spojení tektonických ploten) měly připravit svět na nečekané katastrofy. Bylo toho ovšem mnohem víc co se stane, jako na příklad:

 • Zemětřesení na Haiti v r. 2010;
 • Výbuch bomby na Olympijských hrách v r.2012, který zabil 13,000 lidí;
 • Zemětřesení v Indonesii hned na to zabilo 40,000 lidí;
 • Tsunami skoro spláchlo do moře stát Nikaragua;
 • Hladomor v Číně, zaviněný změnou klimatu a výsledným suchem.

Nenechte se mýlit, hodně z toho se nestalo, ale bylo to převídáno, očekáváno a snad i plánováno. Však se David Rockefeller vyjádřil dost jasně, když řekl:

„Vše co potřebujeme je správná větší krizová situace a národy pak přijmou Nový světový řád.“

Je dále očekáváno, že bude nedostatek zdrojů, což povede k obchodním nesrovnalostem a způsobí to jak ekonomický tak klimatický stress. Dojde k bojům a válkám, národy odstraní poplatky za dovoz, aby uživily své obyvatelstvo. S oslabením vlády vzroste kriminalita, partyzánská válka po celém světě, vysloužilá letadla budou používána na dovoz drog – drogy a vlastnictví zbraně budou návnada pro ty nejchudší. Krádeže budou i na vyšší úrovni, jako krádeže patentů a vynálezů, hackeři budou ohrožovat korporace, banky a vlády. Očkování bude obsahovat nebezpečné látky, lidé budou nemocní z geneticky změněných potravin a rozdíl mezi bohatými a chudými se podstatně zvětší. Ti, kteří si nebudou moci „koupit“ cestu ven z tohoto chaosu, si nepovedou dobře.

To znamená, že bude existovat cesta „ven,“ čili budou existovat místa, kam se tito bohatí manipulátoři uchýlí a kde v klidu a v pohodě přečkají to nejhorší. Nás ale budou trápit umělým hladomorem, útoky, násilnostmi, plastikovým žrádlem, drogami a jiným svinstvem.

Technologie, kterou můžeme očekávat je:

 • Syntetická biologie a laboratorně „pěstované“ potraviny. Jen tak na okraj, Bill Gates už v tom má peníze.
 • Zezbraněné biologické patogeny budou napadat lidstvo; globální teroristé budou velmi dobře vyzbrojeni a i běžní lidé budou používat Kalašnikovy AK-47.
 • Internet bude prakticky zničen spamem a viry a zaměří se převážně na nedovolenou aktivitu, na tak zvané „tmavé stránky,“ které vláda nemůže monitorovat.
 • Nutnost neustále prokazovat svoji totožnost se stane součástí běžného denního života. Budou používány skeny očí, jejichž archiv bude v r. 2017 ukraden hackery na vytváření neexistujících bytostí.
 • Kosmetická chirurgie bude daleko snadnější a taky rozšířená mezi nově vznikající střední vrstvou.
hack-attack

Poznámka: „Doktoři bez hranic“ je organizace lékařů a jejich pomocníků, kteří cestují po chudých zemích a zdarma léčí lidi, nebo jim kopou studny, či budují čisticí zařízení na pitnou vodu. Rockefellerova nadace plánuje „uvěznit“ tyto lidi doma a nedovolit jim vyjet ven.

4. „Chytrý shon“ bude ekonomicky zničený svět, ve kterém jednotlivci a různá lidská společenství si vyvinou místní, pochybné řešení na vzrůstající množství problémů.

Celosvětový ekonomický úpadek začal již v r. 2008 a pokračuje stále dál. Celý svět je zadlužen a nevypadá to, že by tyto dluhy mohly být kdy splaceny. Nezaměstnanost je neuvěřitelně vysoká. Civilizované národy jsou zničeny a obrovské množství emigrantů, kteří se tam usídlili, se vracejí zpátky do svých zemí. Počítače, e-maily a podobné služby jsou velmi nespolehlivé.

Změny k lepšímu mohou být očekávány pouze ve vývojových zemích, jako jsou Indonésie, Rwanda, Turecko a Vietnam. V Ghaně vyvinou poživatelné očkování proti tuberkulóze. V Nairobi zavedou navrátilci ze Západu odborný vzdělávací systém, který bude velmi úspěšný. Lidé budou po domácku vyrábět věci, budou pěstovat vlastní potravu. Přístup na internet bude postupně umožněn, navzdory slabé vládě a navzdory dobročinné podpoře (nadací).

Nové technologie, které můžeme očekávat:

 • Zlepšení energetické technologie a její vyšší efektivnost, energie z větru a geotermální.
 • Nedostatek léků způsobí širší použití homeopatických přípravků.
 • Výroba v malém měřítku, používající 3D tisk umožní dodávat na trh náhradní součástky pro automobily a strojní zařízení.
 • Zahrádky se stanou nutností pro obyvatele měst, kteří si budou pěstovat potravu.
 • Technicky vyspělé části světa budou mít internet, zatímco venkov ne.

Poznámka: nahrazování léků homeopatickými přípravky se již děje delší dobu ve Francii a dnes rovněž v Německu, kde mnozí lékaři léčí pouze homeopatií. Asi pochopili, že léky jsou na nic.

smart-grid

Poznámka: „Maker Faire“ je akce, vytvořená časopisem „Make“ na podporu umění, tvořivosti, vědy, technologie jako domácí, samostatné projekty. „World Idol“ je televizní program, kde jednotliví účastníci soutěží jeden proti druhému.

ZÁVĚR

Takže toto jsou čtyři možnosti, jak může vypadat naše budoucnost. Mnohé z toho se již děje, mnohé se opozdilo, mnohé se možná nikdy nestane. Kterou cestou se asi lidstvo dá? Kterou z těchto možností si vybere ke svému přežití?

Podle mého názoru, všechna čtyři řešení jsou platná. Spojte je dohromady a máte Rockefellerův plán na ovládnutí a následovné zničení tohoto světa.

Když uvážíme, že OSN a WHO jsou Rockefellerovy organizace tak se přestaneme divit tomu, jak rychle a ochotně WHO vyhlásilo pandemii, i když ve skutečnosti o nic nešlo. Postupovali přesně podle plánu, zde popsaného.

Zdroj: 1

loading...